L’ajuntament de Barcelona posa en marxa dos línies de subvencions per a la contractació de personal

L’ajuntament de Barcelona ha engegat dues línies d’actuació per a la contractació de personal per a joves i majors de 40 anys, a continuació trobareu els requisits i la informació sobre els dos programes.

1.Programa Joves per l’Ocupació
És un programa que permet a les empreses contractar amb condicions avantatjoses a joves, entre 16 i 25 anys, prèviament formats per Barcelona Activa en diferents especialitats.

Perfil professional: Dependent/a de comerç
Característiques de la contractació:
-Es poden sol·licitar ajuts pels contractes formalitzats entre l’abril i el 30 de juny de 2015.
-Es podrà realitzar qualsevol de les modalitats contractuals segons normativa laboral vigent següents: contracte de durada determinada (Obra i Servei determinat, Eventual per Circumstàncies de producción i Primera Ocupació Jove), contracte Indefinit d’un jove per microempreses o empresaris autònoms, contracte Indefinit de Suport a Emprenedors, o contracte Indefinit Ordinari. Excepte els contractes d’interinitat, relleu i substitució de treballadors amb reserva lloc de treball.
-Durada mínima del contracte: 6 mesos amb jornada laboral completa i/o parcial, mai inferior al 50% de la jornada laboral ordinària.
-Import de la subvenció: 648,60€/mes per jornada complerta o la part proporcional en funció de la jornada realitzada, pels mesos de durada del contracte (màxim de 6 mesos).
-L’empresa està obligada a retribuir als joves segons el conveni col·lectiu o disposició salarial i en funció de la jornada de treball.
-Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

2.Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona
En el marc del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona, es posa en marxa un programa d’ajuts a la petita i mitjana empresa per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de Barcelona (anterior a 27/06/2014), majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada i persones amb especials dificultats d’inserció en situació d’atur. Podran rebre la subvenció les empreses i entitats que compleixin les següents condicions:

-Tenir com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
-Comptar a una plantilla no superior a 250 treballadors/es
-Venir desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de 6 mesos
-Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries
-Incorporar mitjançant contracte laboral d’una durada mínima de 6 mesos, a temps complet o parcial, treballadors/es inclosos en algun dels col·lectius a qui s’adreça la mesura. En cas de contracte a temps parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50%.
-Declarar la voluntat que la contractació sigui igual o superior a 18 mesos
-No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents o nuls declarats per sentència judicial ferma o regulacions d’ocupació.
-Per accedir al pagament del total de la subvenció tampoc no es podran produir, al llarg del període de contractació subvencionada, processos de regulació d’ocupació. El màxim de contractacions que donin dret a la subvenció no serà superior a 5 per empresa ni al 50% de la seva plantilla (incloent-hi en aquest còmput les persones amb contracte acollit a la subvenció que promou la mesura). Les empreses que ho sol•licitin, podran comptar amb el suport de Barcelona Activa i del programa Làbora de Serveis Socials en els processos de reclutament i preselecció de candidatures. Aquest servei no tindrà cap cost per a les empreses. El procés de contractació anirà acompanyat d’un programa de formació i capacitació professional, que es desenvoluparà durant els 6 primers mesos de la relació laboral, i que suposarà com a mínim el 5% de la jornada laboral

Més informació:
www.barcelonactiva.cat
www.empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin