Publicació al BOE del Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

20 març 2019

El Departament Jurídic de PIMEC t’informa de les novetats legislatives introduïdes a través del BOE-A-2019-3481 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, publicat el passat dimarts dia 12 de març de 2019.

S’introdueixen diferents canvis normatius de protecció social, foment de la contractació indefinida i de registre de jornada, així com diferents propostes legislatives. Els més importants són els que destaquem a continuació:

1. MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL:

2. REGISTRE DE JORNADA:

  • Es crea un marc jurídic de control de la jornada laboral, consistent en la necessitat que les empreses garanteixin un registre de les hores d’inici i finalització de la jornada de cada persona treballadora.
  • L’organització i documentació d’aquest registre de jornada s’ha de dur a terme mitjançant la negociació col·lectiva o acords d’empresa amb la Representació Legal dels Treballadors, i, si no n’hi hagués, per decisió de l’empresa prèvia consulta dels representants.
  • S’estableix l’obligació de l’empresa de conservar els registres de jornada durant un termini mínim de quatre anys, registres que hauran de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants, així com de la Inspecció de Treball.
  • Així mateix, es tipifiquen com a infraccions en l’ordre social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada, que es poden sancionar com a falta greu amb una multa de 206 a 6.250 euros.
  • L’existència del registre de jornada serà obligatòria a partir del proper 12 de maig de 2019.

3.PROPOSTES LEGISLATIVES:

  • El Govern constituirà, abans del 30 de juny de 2019, un grup de persones expertes que s’encarregarà de proposar un nou Estatut dels Treballadors.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin